ODTÜ MEMS MERKEZİ ÇOKLU PAYLAŞIMLI ÜRETİM PROGRAMI PROTOTİPLEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Taraflar

MADDE 1 – (1) Bu Sözleşmenin tarafları;

1-      Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektro Mekanik Sistemler Araştırma Merkezi (MERKEZ)

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 280, 06530 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 (312) 210 63 00

e-posta: info@mems.metu.edu.tr

 2-      ………………………………………………………………………………………(Hizmet Alan)

………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………

e-posta: ……………….

 Amaç

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşme ile MERKEZ, Hizmet Alan da dahil olmak üzere  mikroakışkan uygulamalar ile mikro kalıplama, mikro kuyu dizileri, mikro temaslı baskı, mikro çoğaltma gibi hizmetlere ihtiyaç duyan şirket/kurum/kuruluş/kişileri ve projelerini bir araya getirerek,  üretim sürecinde ortak pul ve maskelerin paylaşılması suretiyle, uygun maliyetli prototipleme hizmetinin verilmesini hedeflemekte ve bu amaçla Hizmet Alan ve diğer hizmet almak isteyen şirket/kurum/kuruluş/kişileri  “Çoklu Paylaşımlı Üretim” programı altında toplamayı amaçlamaktadır.

 Kapsam

MADDE 3 – (1) MERKEZ tarafından yürütülecek Çoklu Paylaşımlı Üretim Programı kapsamında Hizmet Alan’a mikroakışkan uygulamalar ile mikro kalıplama, mikro kuyu dizileri, mikro temaslı baskı, mikro çoğaltma ve daha fazlası için SU-8 tabanlı ana yapı hizmetleri sağlanacaktır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Sözleşme’de geçen;

a)    Hizmet Alan: Çoklu Paylaşımlı Üretim programı kapsamında MERKEZ’den Madde 3’te belirtilen hizmetleri alacak şirketi/kurumu/kuruluşu/kişiyi,

b)   ÇPÜ: Çoklu Paylaşımlı Üretim,

c)    Personel: Programda görevlendirilecek personeli, ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Genel Şartlar, Tasarım Kaydı, Fiyat ve Ödeme, Teslimat, Kalite-Garanti-Sorumluluk-Tazminat, Gizlilik ve Mülkiyet Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Genel Şartlar

MADDE 5 – (1) Bu Sözleşme, MERKEZ tarafından Hizmet Alan’a Program kapsamında sunulan tüm hizmetler ve teslimatlar için geçerli olup Hizmet Alan’ın Merkez ÇPÜ çalışmalarına katılımına ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu Sözleşme’de yapılan herhangi bir değişiklik veya düzenleme, yalnızca MERKEZ tarafından yazılı olarak hazırlanması ve Taraflarca yazılı olarak kabul edilmesi durumunda geçerli ve etkili olacaktır.

 Tasarım Kaydı

MADDE 6 – (1)  Hizmet Alan, Program kapsamında ürettirmek istediği tasarımını ÇPÜ çalışması için MERKEZ’in  web sitesinde yer alan çevrimiçi kayıt formunu kullanarak kaydettirmelidir (https://mems.metu.edu.tr/tr/hizmetlerimiz ).

 (2) Bu formun doldurularak başvuru yapılmasının ardından Hizmet Alan, her sayfası imza yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan imzalı özet formunu MERKEZ’in “info@mems.metu.edu.tr”adresine iletmelidir .

(3) İletilen tasarım, Hizmet Alan’ın Madde 6/1 kapsamında ileteceği imzalı  özet formu teslim alındıktan sonra MERKEZ tarafından incelemeye tabi tutulacak ve MERKEZ tasarımda  herhangi bir hata olmadığını tespit ederse, bu durumda prototipleme için uygunluk verecektir. Eğer MERKEZ yapılan incelemede tasarımda bir hata tespit ederse, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, söz konusu hatanın giderilmesi için Hizmet Alan’a süre verebileceği gibi, tasarımı Programdan çıkartma hakkına da sahiptir. MERKEZ’in yaptığı bu tasarım incelemesi sadece Hizmet Alan tasarımının Programa uygunluğuna dair olup, bunun dışında herhangi bir kabul veya garanti veya uygunluk verildiği anlamına gelmez. 

 Fiyat ve Ödeme Şartları

MADDE 7 – (1) MERKEZ tarafından Program kapsamında sunulan hizmetlerin ve/veya Hizmet Alan için üretilecek ürünlerin bedelleri MERKEZ web sitesinde (https://mems.metu.edu.tr/tr/hizmetbedeli) yayınlanan resmi fiyat listesine göre belirlenecektir. Hizmet Alan’ın hizmet alım talebi üzerine MERKEZ tarafından sunulan yazılı teklifler teklif tarihinde yürürlükte olan fiyat tarifelerine göre belirlenecektir.

 (2) Hizmet Alan tarafından talep edilen iş kalemleri için MERKEZ tarafından düzenlenecek teklif dokümanı (fiyat, teslim şartları ve ifa süreleri, işin kapsamı gibi detaylar yer alacaktır) Hizmet Alan’a e-posta yoluyla iletilecektir. Hizmet Alan teklifi en geç 5 gün içinde değerlendirecek ve kabul ediyorsa teklif metnini imzalayıp, kaşeleyip MERKEZ’e e-posta ile iletecektir. Mutabık kalınarak onaylanan her bir teklif metni işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olacaktır.

(3) Teklif kapsamında belirlenen toplam bedelin %50’si, teklif onay tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içinde fatura karşılığı MERKEZ’e ödenecek, kalan tutar ise hizmetin ifası/ürünün teslimatı tamamlandıktan sonra MERKEZ tarafından düzenlenen fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir.

Hizmet Alan, ödemeleri vadesinde yapmayı kabul eder. Aksi takdirde ödeme yapılana kadar MERKEZ’in işi durdurma hakkı saklı olup bundan dolayı yaşanan gecikmelerden MERKEZ sorumlu tutulamaz.

Teslimat

MADDE 8 – (1) Teklifte belirtilen ve Hizmet Alan tarafından onaylanan teslimat süreleri, üretim süreci tarafından belirlenen standart teslimat takvimlerini temsil eder. MERKEZ, bu takvime uymak için azami çaba sarf edecektir. Ancak Program kapsamında aynı anda birden fazla projenin düşük maliyetler ile ifası esas hedef olduğundan, Program kapsamında belirlenen üretim tarihlerinde değişiklik yapılır ve bu sebeple mutabık kalınan teslimat süreleri gecikirse; MERKEZ bu gecikmeyi yazılı olarak müşteriye bildirecek ve mümkünse tahmini yeni teslimat süresini belirtecektir. Hizmet Alan bu sebeple gecikme yaşanabileceğini bilmekte olup, bu gecikmelerden dolayı MERKEZ’i sorumlu tutmayacaktır.

Ürünler, MERKEZ tarafından Hizmet Alan tarafından belirtilen adrese gönderilecektir. Ürünlerin mülkiyet ve risk sorumluluğu gönderimle birlikte Hizmet Alan’a geçecektir.

 Planlanan teslim tarihi, ürünün ürünün gönderim tarihine denk gelir. MERKEZ tarafından gönderilen ürünler için gönderim ücreti Fatura tutarına eklenecektir.

 Kalite-Garanti-Sorumluluk-Tazminat

MADDE 9 – (1) Hizmet Alan, MERKEZ tarafından verilen hizmetin Hizmet Alan tarafından oluşturulan tasarımların ve ÇPÜ çalışmaları sırasında üretilecek tasarımların performansını garanti etmediğini açıkça kabul ve beyan eder. Başka bir deyişle MERKEZ hiçbir surette tasarımlara dair performans garantisi vermemektedir.

(2) MERKEZ, alttaşlardan (üretim sonucu çıkan örneklerden) alınan prototiplerin MERKEZ’in kalite standartlarına uygun olduğunu ve üretim süreci sırasında denetime tabi tutulduğunu garanti eder. MERKEZ, ticarileştirme veya belirli bir amaca uygunluğa dair herhangi bir garanti vermemektedir.

(3)  Hizmet Alan kendisi tarafından temin edilen tasarımların yasal hak sahibi olduğunu, bu tasarımların hiçbir surete üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, doğabilecek her türlü zarardan MERKEZ’i ari tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 Gizlilik

MADDE 10 – (1) MERKEZ ve Hizmet Alan, bu Sözleşme kapsamında ve/veya işlerin ifası süresince birbirlerinden edindikleri veya vakıf oldukları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Programa ait bilgi ve belgeler, buluşlara ait bilgiler, tasarım bilgileri, teknik bilgi ve planlar, ticari sırlar, fikirleri ve buluşları içeren her türlü yazılı bilgi, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, pazarlama planları, ürün planları, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, finansal bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve süreçler, personel bilgileri, şartnameler, tedarikçiler, her türlü teknik, idari, hukuki, mali raporlar ve benzeri bilgilerin gizli olduğunu kabul ederler. Alan taraf, açıklayan tarafın paylaştığı tüm gizli bilgileri sıkı bir gizlilik içinde tutmayı, gizli bilgileri üçüncü şahıslara açıklamamayı, devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı, gizli bilgileri Program ile ilgili olmaları nedeniyle “bilmesi gereken” prensibine göre sadece kendi personeline, işbu madde şartlarına uymalarını sağlamak şartıyla vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca alan taraf, açıklayan tarafın gizli bilgilerine, kendi gizli bilgilerine uyguladığı aynı özeni göstermekle yükümlüdür.

Gizlilik yükümlülüğü işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra beş (5) yıl boyunca geçerli olacaktır.

 Açıklayan taraf, temin ettiği gizli bilginin yasal maliki olup bu şekilde kalacaktır.  Bu Sözleşme hiçbir surette açıklayan Tarafa gizli bilgiler üzerinde alan Tarafa herhangi bir hak veya lisans verildiği anlamına gelmez. MERKEZ, Hizmet Alan tarafından kendisine sunlan tasarım ve sair gizli bilgileri Hizmet Alan ile mutabık kalınan teklifteki işleri ifa etmek amacıyla kullanabilecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Sözleşmenin süresi ve feshi

MADDE 12 – (1) Bu Sözleşme, imza tarihinden itibaren üç (3) yıl geçerlidir. Eğer Taraflar süre sona ermeden 15 gün önce yazılı fesih bildirimde bulunmazsa, işbu Sözleşme aynı şartlarla 1 yıllık sürelerle yenilenecektir.

 Tarafların mutabık kaldığı her bir teklif ise, teklif konusu iş tamamlandıktan ve teklifte belirtilen ödeme yapıldıktan sonra kendiliğinden sona erecektir.

(2) Tarafların her biri, 3 (üç) ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla, işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve erken feshedilebilir. Bu Sözleşme’nin feshi durumunda, tarafların mutabık kaldığı ve halen ifası devam eden teklifler/projeler varsa, işbu Sözleşme feshedilse dahi devam eden bu teklifler/projeler ifa edilene kadar geçerli kalmaya devam eder. anlaşması halinde devam eden projelere ilişkin ayrı bir ek sözleşme yapılması

(3) Fesih halinde dahiMadde 9, 10, 14 ve 16 yürürlükte kalmaya deva eder.

 Değişiklik

MADDE 13 – (1) Bu Sözleşme hükümlerinde Taraflar anlaşmak suretiyle değişiklik yapabilir.

 Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE 14 – (1) Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü uyuşmazlığın, Taraflar arasında gerçekleştirilecek istişare ve müzakereler yoluyla, sulhen ve iş birliği ruhu içerisinde çözümlenmesi esastır.

(2) Uyuşmazlığın sulhen çözülemediği durumda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 Sorumluluk Sınırı

MADDE 16 – İşbu Sözleşme kapsamında MERKEZ’in toplam sorumluluğu hiçbir surette Hizmet Alan tarafından kendisine ödenmiş olan bedellerin toplamının %50'sini aşamaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Dört sayfa ve on altı (16) maddeden ibaret olan bu Sözleşme, iki nüsha olarak hazırlanmış olup taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Damga vergisi Hizmet Alan’a aittir.

 


Son Güncelleme:
24/01/2024 - 16:07